مستندات


فورس‌فید، یک جریان دائمی و زنده از وب فارسی را در قالب یک استریم SSE در اختیار شما قرار می‌گذارد. SSE یک فرمت متنی ساده است که جریانی را رویدادها را به صورت پاراگراف‌ به پاراگراف ارائه می‌دهد. بخشی از یک استریم SSE به عنوان نمونه در زیر دیده می‌شود:

event: post
data: {"link": "http://www.example.org/feed/", "title": "Example Feed", "description": "Just an example"}

event: post
data: {"link": "http://www.forcefeed.ir/blog/feed/", "title": "forcefeed blog", "description": "forcefeed.ir provides an constant stream of text."}

در این مثال دو رویداد از نوع post با داده‌هایی از نوع json دیده می‌شود. استریم فورس‌فید بسیار شبیه همین مثال است.

برای دریافت استریم فورس‌فید می‌توانید مستقیماً به آدرس http://forcefeed.ir/sse یک ساکت باز کنید و خروجی را پارس کنید. هر چند این روش چندان دشوار نیست، اما می‌توان از کتابخانه‌هایی برای تسهیل بیشتر کار استفاده کرد. به عنوان نمونه، برنامه زیر به زبان پایتون با استفاده از کتابخانه sseclient-py استریم فورس‌فید را پارس می‌کند و نمایش می‌دهد:

from __future__ import print_function

import json
import requests
from pprint import pprint
from sseclient import SSEClient

url = 'http://forcefeed.ir/sse'

print('Connecting to forcefeed...')
client = SSEClient(requests.get(url, stream=True))

nevents = 0
try:
  print('Receiving events...')
  for event in client.events():
    pprint(json.loads(event.data))
    nevents += 1
except KeyboardInterrupt:
  print()

print('Received {} events.'.format(nevents))

سورس این برنامه و جزئیات نحوه استفاده از آن را می‌توانید در گیت‌هاب ما هم پیدا کنید. در صفحه گیت‌هاب ما مثال‌هایی به زبان‌های دیگر هم وجود دارد. می‌توانید به دمو جاوا اسکریپت هم مراجعه کنید.